Ngày 12/06/2018 vẫn biểu tình khắp nơi

Tin Khẩn Cấp Mới Nhất Sáng Ngày 12/6/2018 Tổng Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc Khắp nơi

Biẻu tình ngày 126/2018 Tại công ty Pouchen, Bình Tân

Sáng 12/06 - Công ty PouChen Đuổi Hết Công Nhân Về Không cho Vào Làm

Biểu tình chiều 12/06


HOT* Chiều 12/6 ít người dân vẫn cố gắng biểu tình với lòng yêu nước