Học giả Đỗ Thông Minh: Chiến lược của Trump làm phá sản kế hoạch Một vành đai - Một con đường của TQ
Nguồn: Kinh tế - Chính trị / Youtube Ngày đăng: 2018-09-08