Đảng Cọng Sản VN qua phân tích của JB Nguyễn Hữu Vinh
Tại sao JB Nguyễn Hữu Vinh có thể chửi cộng sản công khai tại Việt Nam ?
Tác giả: Hoàng Bách và JB Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: Vietnam Plus - Youtube Ngày đăng: 2018-09-16