Lm Đặng Hữu Nam: Nguyễn Phú Trọng "mửa ra liếm lại" hại người mà dính họa vào thân
Nguồn: Vote TV - Youtube Ngày đăng: 2018-11-07