Có một thứ văn hóa đang hủy hoại dân tộc Việt Nam ở gần như mọi nơi trong xã hội .
Nguồn: Dl269 Hope - Youtube Ngày đăng: 2018-11-07