BBT: Dưới đây là những tài liệu và bài viết trình bày vụ Luật sư Dương Thanh Lợi ở Canada kiện tác giả Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn về tội phỉ báng. Các tài lìệu được sắp theo thứ tự
1- Thư của Dương Thanh Lợi gởi cho Lão Móc
2- Bài viết của Trương Minh Hòa chê bai Dương Thành Lợi.
3- Thư của Trương Minh Hòa gởi cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Xin mời quý độc giả đọc để biết sự thực hư cua vụ này !
Luật sư Dương Thành Lợi kiện nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn (tức Lão Móc)
Tác giả: Dương Thành Lợi  / Trương Minh Hòa Ngày đăng: 2018-12-02
To: NGHIEM VAN NGUYEN
WITHOUT PREJUDICE
Gởi Nghiêm văn Nguyễn,
KHÔNG THÀNH KIẾN 
(có nghĩa không được dùng như bằng chứng trước tòa)
Dear Sir:

Re: Your Slanderous Assertions against Loi Thanh DUONG disseminated on September 29, 2018
Thưa ông
v/v Những lời nhận định vu khống của ông chống lại Loi Thanh DUONG
This is to confirm that you are still using this email address (………) to receive and send correspondences as witnessed by I and other recipients of your current email.
Thư này là để xác nhận rằng ông vẫn đang dùng địa chỉ email này (…) để nhận và gởi thư từ mà tôi và những người nhận email hiện tại của ông đã chứng kiến.
1. On October 11, 2018 I sent a demand letter to your residence and the community centre whereby you are a Board member, I have NOT received a response from you.
Ngày 11 tháng 10, 2018, tôi đã gởi một thư khuyến cáo đến địa chỉ của nhà ông và trung tâm cộng đồng mà ông là thành viên ban chấp hành. Tôi đã KHÔNG nhận được một trả lời nào từ ông.
On October 28, 2018 you were advised via email (to ……) by the undersigned plaintiff that the Statement of Claim SC18000023910000 was issued against you for slandering my character and reputation maliciously and intentionally, and Bender’s Legal Services was retained to serve it on you.
Vào ngày October 28, 2018, qua email (gởi …), ông được nhắc nhở bởi người nguyên cáo ký tên dưới đây rằng Đơn Khiếu Nại số SC18000023910000 đã được lập ra để kiện ông về việc xuyên tạc danh tính và tiếng tăm của tôi một cách ma mãnh và hữu ý, và công ty Luật Bender's Legal Services đã cầm giữ nó để thi hành đối với ông.
On November 7, 2018 Bender’s Legal Services reported that their various attempts to serve the Statement of Claim SC18000023910000 on you personally were unsuccessful.
Vào ngày November 7, 2018, Bender's Legal Services đã báo cáo rằng các nổ lực khác nhau của họ để thi hành Đơn Khiếu Nại SC18000023910000 đối với cá nhân ông đã không có kết quả.
A Motion could be brought at this time before the Court to dispend service. However, I want to offer you the opportunity to file your Defence. Therefore, this letter serves as a Notice to you via (………) that Bender’s Legal Services can serve you the Statement of Claim SC18000023910000 one more time on Thursday November 29, 2018 at any location of your choice.
Một Kiến Nghị có thể được mang ra lần này trước Tòa Án để xử lý vụ này. Tuy nhiên, tôi muốn tạo cho ông cơ hội nạp đơn Bào chữa. Vi thế, bức thư này được xử dụng như thư Báo tin cho ông (…) rằng công ty Bender's Legal Serivces có thể kiện ông một lần nữa qua Đơn khiếu Nại SC18000023910000 vào ngày thứ Năm Novemver 29, 2018 tại bất cứ địa điểm nào ông chọn.
Please advise by the end of Monday November 26, 2918 by providing the location and the time that Bender’s Legal Services can serve you the Statement of Claim SC18000023910000 on Thursday November 29, 2018
Xin vui lòng báo tin [cho chúng tôi] trước cuối ngày thứ Hai November 26, 2018 bằng cách cho biết địa điểm và thời gian để công ty Bender's Legal services có thể thi hành đơn Kiện SC18000023910000 vào ngày thứ Năm November 29, 2018.
I look forwards to your timely response on or before the end of November 26, 2918.
Tôi mong chờ sự trả lời đúng hạn của quý ông vào ngày November 26,2018, hoặc trước cuối ngày đó.
If you are represented by legal counsel, please direct this letter to your attorney (lawyer) immediately and notify me of such representation.
Nếu ông được cố vấn luật pháp đại diện thì vui lòng chuyển ngay thư này đến vị đại diện đó (luật sư) và báo tin cho tôi về người đại diện đó.
In the meantime I reserve all my rights including the right to produce this letter to the Court.
Trong khoản thời gian này, tôi dành mọi quyền xử lý của tôi kể cả quyền gởi bức thư này đến Tòa Án.
Govern yourself accordingly,
Ông hãy tự xử lý theo nhu cầu
LOI T. DUONG
***
LẬT SƯ” DỐT LUẬT” DƯƠNG THÀNH LỢI HỌC LUẬT CANADA MÀ ÁP DỤNG” LUẬT RỪNG” ĐỂ HÙ NGUYỄN THIẾU NHẪN
Sau khi đọc văn bản PHÁP LÝ thành ra là PHÍ LÁP (phí công và bá láp) hù dọa văn sĩ Nguyễn Thiếu Nhẫn của một tay luật sư gốc Việt, tốt nghiệp ở Canada, tôi bỗng nhớ lại hơn 48 năm trước, năm 1970, lúc học luật với giáo sư tiến sĩ Nghiêm Xuân Việt ở Trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt, giáo sư Nghiêm Xuân Việt mở đầu giảng khóa luật, là bài học căn bản dành cho sinh viên luật, nhứt là luật sư phải biết bài nầy, là căn bản trước khi hành nghề luật sư. Bài học nầy như là nền nhà, muốn xây nhà phải có cái nền. Lúc tôi học luật là lật sư Dương Thành Lợi còn” chơi cu li”. Học luật như con vẹt và tốt nghiệp bằng luật sư để kiếm sống là thường, có mấy luật sư hiểu được cái” triết lý ngành luật” theo lời giáo sư tiến sĩ luật Nghiêm Xuân Việt nói với các sinh viên… Bài học căn bản khó quên, giáo sư cho biết là nghề luật có ba môn:
1-Công pháp quốc tế (International law) chuyên biệt về luật quốc tế, cái nầy bao la, xin miễn bàn
2-Luật hình sự tố tụng (Criminal law) chuyên biệt về tội phạm, phương hại tới xã hội, trật tự công cộng…
3- Luật dân sự tố tụng (Civil law). Luật nầy không phải là quan trọng, gồm luật khế ước, tranh chấp giữa cá nhân với nhau…thường là cấp tòa thấp (Magistrate) hòa giải hơn là” trừng trị” như luật hình sự.
Cái lá thư hù dọa của lật sư Dương Thành Lợi chắc chắn là Lão Móc” run” lắm, nhưng là” run đùi”. Lý Do là lật sư nhà nghề Dương Thành Lợi “ tự biên tự diễn” vừa là nguyên đơn và vừa là luật sư lo cái case nầy. Quan tòa nào mà nhận cái case nầy là quan tòa dốt luật, công ty luật nào nhận đơn nộp lên tòa là” công ty dốt luật” thì làm sao mà hành nghề luật được. Trên nguyên tắc căn bản, lật sư Dương Thành Lợi không thể nộp đơn thưa, hắn ta phải mướn một luật sư đứng đại diện.
Luật dân sự không có nghĩa là quan tòa có quyền ký trác dẫn độ một người nào đó bị thưa ở nước, ngay cả ở cùng 1 nước, cá nhân kiện cá nhân về xung đột nào đó, chuyện nầy riêng tư. Ở Úc, tay khủng bố từng bị tòa mời 4 lần vì tội lái xe ẩu, nó không thèm” tuân lịnh”, tòa không kêu cảnh sát bắt, cuối cùng nó khủng bố ở Melbourne vào ngày 9-11-2018.. Muốn thưa, trước hết nguyên đơn (plaintiff) phải nộp đơn với 1 tòa án hòa giải nào đó và phải” đóng lệ phí”. Trường hợp thưa kiện về chữ nghĩa, thì Dương Thành Lợi phải mướn thông dịch viên nhà nghề (ở Úc là có đăng bạ NAATI) dịch ra tiếng Anh, họ tính tiền từng chữ. Ngoài ra, từ ngữ tiếng Việt có nghĩa bóng và đen, rất khó nói khi ra tòa (nếu có). Một điều quan trọng là: luật sư Dương Thành Lợi phải chứng minh thiệt hại vật chất, bằng không là” trớt quớt” như ớt mà không cay, như tay mà không có xương, như con lươn không nhớt…
Luật sư dốt luật Dương Thành Lợi có thể méo mó nghề nghiệp thành” LẬT SƯ” để làm ăn như trường hợp LẬT SƯ Nguyễn Tâm (vì lật không nhuyễn nên bị mất bằng). Lật sư Dương Thành Lợi đã áp dụng sai nguyên tắc, luật dân sự sang hình sự và tự sướng viết thư hù. Không biết Dương Thành Lợi có phải là LUẬT SƯ như tên gọi, người ta hay gọi chung bất cứ ai làm nghề quan hệ tới pháp luật là” luật sư”. Tuy nhiên trong nghề luật có hai loại là SOLICITOR chuyên lo giấy tờ, người Việt trước 1975 gọi là” lục sự” và BARRISTER là luật sư cải ở tòa.
Lật sư Dương Thành Lợi yên tâm, tôi có gởi email cho thủ tướng Canada Justin Trudeau, bộ trưởng tư pháp và luật sư đoàn và đồng thời đăng trên tờ nhật báo do tôi làm chủ nhiệm” thedawnmedia.com”, chuyệnnầy hảy chờ xem, nhưng ít ra tôi cũng cho thế giới và thủ tướng Canada biết một lật sư tài ba gốc Việt, học luật ở Canada mà áp dụng” luật rừng” kiểu” khôn nhà dại chợ” gặp người ngoài sợ nhà” gà phải cáo”. Thôi nhé, lật sư đừng hù nữa…thiên hạ nghe muốn mửa quá. Xin nhắc cho lật sư Dương Thành Lợi biết là nghề luật cũng như thợ điện, thợ ống nước…có cái gọi là” văn phòng luật sư” nghe cho oai thôi, thực ra nó chỉ là một thương nghiệp như tiệm tạp hóa, gọi nôm na là” Tiệm luật”. Nhà Văn Nguyễn Thiếu Nhẫn có quyền “đéo” sợ thứ luật rừng mọi rợ mà áp dụng tại nước dân chủ.
Trương Minh Hòa
------
Dear Hon, Canadian Prime Minister Justine Trudeau
Ngài thủ tướng Canada Justine (1) Trudeau thân mến
I would like to raise my option (2) about a Canadian lawyer Loi.T.Duong who is the legal practitioner at (3) Toronto. He distorts the career and exploits the lawyer license to intimidate an old man in San Jose, California.
Tôi mong đưa lên chọn lựa (?) của tôi về một luật sư Canada, ông Loi T Duong, là một kẻ hành nghề luật tại Toronto. Ông ta bóp méo nghè nghiệp và khai thác bằng luật sư để hù dọa một ông già tại San Jose, California.
The argument is just the language (4) in the free speech, therefore, Lawyer Loi.T.Duong sent the statement behaves himself and the plaintiff, it conflicts the legal process. I emailed to Canadian Justice Minister and Canadian Law Society, I also write the letter to Canadian Prime Minister may consider the law and order. (5) 
(câu này déo hiểu nổi nên cứ dịch nguyên văn nhé) : Sự cải cọ chỉ là ngôn từ trong diễn từ tự do, vì thế, Luật sư Loi T Duong đã gởi bản tường trình tự hành xử và người kiện cáo. Nó đối chọi với tiến rình luật pháp. Tôi đã gởi email đến Bộ Trưởng Tư Pháp Canada, và Hội Luật sư Canada, tôi cũng viết thư đến thủ tướng Canada có thể xem xét luật và trật tự.
The wrongly (6) legal practice of lawyer Loi.T.Duong could harm the prestige of Canadian (7). I provide the intimidate (8) as the hard evidence. Kindest regards.
Sự hành nghề luật sai lầm của luật sư Loi T.Dương có thể gây hại đến uy tín của (một người) Canada. Tôi cung cấp hù dọa như là bằng chứng cụ thể. Những quan tâm lịch lảm nhất
Yours faithfully
Kẻ có lòng thành của ông
Hoa Minh Truong.
Author of 5 books
Tác giả của 5 cuốn sách
Founder & editor of thedawnmedia.com
Người sáng lập và chủ biên trang mạng thedawnmedia,com
----------
Ý kiến độc giả :

1- Justine là tên đàn bà, tên của thủ tuớng Canada hiện nay là Justin không có lòng thòng thêm chử e phí sau. Căn bản của tiếng Pháp mà con nít học sinh ngữ Pháp đều biết là tên của phụ nữ (hoặc tỉnh từ giống cái) thường phải kết thúc bằng chữ E. Chẳng hạn Michel - Michèle, Justin - Justine, Joseph - Joséphine, Jean - Jeanne vv..
2- Có thể tác giả lộn chữ Option (chọn lựa) với chữ Opinion (ý kiến). Viết thư cho chính phủ Canada mà lại viết sai chữ thì có thể hiểu rằng tác giả là người bạ đâu nói đó và không biết xấu hổ khi nói sai.
3- chũ "at" (tại) chỉ dùng cho chỗ hạn hẹp, như cái bàn, cái ghế, còn nơi chốn lớn hơn thì phải dùng chữ "in" (trong). Toronto là thành phố lớn phải dùng chữ "in"
4- Dùng câu "THE language in the free speech" là sai vì không phải ai dùng ngôn từ trong diễn từ tự do đều gây ttranh cải xáo trộn. Chữ nên dùng là "A language" tức MỘT LOẠI ngôn ngữ tiêu cực nào đó trong tự do ngôn luận. Ngoài ra câu "Lawyer Loi.T.Duong sent the statement behaves himself and the plaintiff" viết sai văn phạm và tối nghĩa trầm trọng, cần nên chỉnh sửa, chẳng hạn : "Lawyer Loi T. Duong sent the statement in which he behaves as the plaintiff" (luật sư Lợi đã gởi bản tường trình trong đó ông ta hành xử như là người thưa kiện)
5- Câu : I also write the letter to Canadian Prime Minister may consider the law and order. hoàn toàn tối nghĩa vì câu văn chỉ đề cập việc "tôi" (Trương Minh Hòa) viết thư cho thủ tướng thôi, còn việc cứu xét cho luật phát và trật tử thì ai làm ? Vì thế thiếu mất một đoạn. Câu văn cần phải được Người Việt dạy cho TMH viết lại như sau : Tôi cũng viêt thư cho thủ tướng Canada để ông ta có thể cứu xét lại việc lạm dụng luật pháp và trật tự ở Canada. (I also write a lettter to the Canadian Prime Minister so that he may re-consider the abuse of laws and order in Canada)
6- Trạng từ (adverb) wrongly cần phải đi theo một động từ (verb). Trong câu này tác giả cho nó đi kèm theo đanh từ "legal practice" là sai. Phải biến chữ "wrongly" thành tỉnh từ (adjective) như sau : "The wrong legal practice of Lawyer Loi"
7- Chữ Canadian nếu không có chữ s (số nhiều) ở sau thì có ý nói một người Canada hay là cái gì đó có đặc tính của xứ Canada. Muốn nói người dân Canada thì phải thêm chữ s : chẳng hạn "the prestige of Canadians" (uy tín của người dân Canada).
8- Intimidate là động từ. Câu "I provide the intimidate" sẽ khiến cho chính phủ Canada bỉu môi chê cái ông tác giả viết sách Anh Ngữ "The Dark Journey" và chủ trang mạng tiếng Anh "thedawnmedia.com" là thằng dốt, nói tiếng Anh kiểu "ráp chữ" như con vẹt mà lại tự khoe khoang rùm beng múa rìu qua mắt người Âu Tây. Vậy Trương Minh Hòa có biết sửa lại câu trên ra sao không ? Nên viết rằng : I provide his intimidating letter to you as a hard evidence....
Lâu nay tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự quá táo bạo của Trương Minh Hoà và bè bạn của ông ta  phổ biến bài vở viết bằng tiếng Anh "ráp chữ" từ thedawnmedia.com, dường như họ rất hãnh diện với văn chương học lóm nửa vời đó. Thì ra sự xấu hổ cón phải đo lường bằng nồng độ, thủ tướng VC Phúc Niểng đo được 100% nồng độ không biết xấu hổ, Nguyễn Tấn Dũng chừng 80%, còn Trương Minh Hòa chắc cũng cỡ 50%.
Điền Phong