Trần Quốc Anh- Chủ tịch CĐNV tại Houston, Texas là tay sai Tàu Cộng, nhận tiền chống TT Donald Trump
Nguồn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ - Youtube Ngày đăng: 2019-01-17