Donald Trump - Tổng thống hiệu quả nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên Ngày đăng: 2019-02-04