Đảng trưởng băng đảng Việt Tân khai hữu thệ:
không ĐôngTiến, không kháng chiến, không đăng ký, không gây quỹ, không khai thuế, và rất nhiều điều không nhớ, không biết.
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú Nguồn: Đạm Phong Youtube Ngày đăng: 2019-02-08

Học trò HCM của Đảng VT cố bắt chước rập khuôn "sư phụ cáo già" HCM của Đảng VC nhưng THẤT BẠI vì gian mà không ngoan