LS Nguyễn Quốc Lân: Phát Bùi - Bùi Đẹp những kẻ mượn áo lính bôi bác quân lực VNCH
Nguồn: PHONG TRAN - Youtube Ngày đăng: 2019-08-14