HIỂU CHƯA ???
Tác giả : Hoàng Nhật Thơ Nguồn: PSXH Yahoogroup Ngày đăng: 2019-08-22
Có thằng trọc phú HIỂU CHƯA
Ỷ tiền phách lối nhưng ưa nịnh thần
Buồn thay một số quân nhân
Vì tiền gục mặt làm thân nô tỳ
Ngày xưa lẫm liệt chỉ huy
Ngày nay tâm liệt chỉ đi theo tiền

Phò thằng trọc phú khùng điên
Nó tung tiền phá ngả nghiêng cộng đồng
Các ông tóc bạc lưng còng
“Hồi đầu thị ngạn” cộng đồng bình an
Đừng theo trọc phú “Kiều Hoàng”
Danh bại thân liệt đời tàn HIỂU CHƯA.

August 15,2019
Hoàng Nhật Thơ

****

Thương thay một đám nịnh thần
Thường khoe tá, uý....lại đần và ngu
Chen nhau hồ hỡi cầm cu
Cho thằng trọc phú, không ngu nhưng tồi
Thời hét ra lửa qua rồi
Giờ thân viễn xứ làm đuôi thằng tồi
“TỔ QUỐC-TRÁCH NHIỆM” đâu rồi
Lời thề “DANH DỰ” thôi rồi còn đâu

Mẹ VIỆT NAM thêm u sầu
Vì đám sâu bọ làm rầu nồi canh
Thôi đừng nói chuyện đấu tranh
Đồng tiền trọc phú phá banh hết rồi.

Augustus 9, 2019
Kỵ binh Hoàng Nhật Thơ


-------------------