Kháng thư gưỉ Ông Hồ văn Sinh
Tác giả : Nguyễn Vân Nguồn: Ủy Ban Đấu Tranh vì Công Chính Ngày đăng: 2019-09-25
Chúng tôi cực lực phản đối Ông Hồ Văn Sinh nhân danh cái gọi là Hội Đồng Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH, một tổ chức chính trị không có giấy phép hoạt động hợp lệ, không chính danh, không được chính quyền nào hay tổ chức có thực lực công nhận; nhân danh VNCH Foundation và cái gọi là vận động VNCH trở lại, ra thông báo tung ra toàn cầu "LỜI KÊU GỌI" tham dự
Trích: "CuộcTường Trình có tính cách lịch sử nầy sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu Ngày 25 Tháng 10 Năm 2019 tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ. Trình bày là các chính khách, các cựu chiến binh Hoa Kỳ và một số các công dân của Nước Việt Nam Cộng Hòa…"
Thành phần điều trần cụ thể là ai, danh tánh, phương vị, thành tích, đại diện tổ chức đoàn thể nào?
Tiêu đề thư thông báo xữ dụng cụm từ "TỔ QUỐC- DANH DỰ TRÁCH NHIỆM" là những tín niệm của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam & Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi được thành lập.
Ông Hồ Văn Sinh là một nhạc sĩ hồi chánh công tác cấp địa phương trước năm 1975, không một giờ một ngày là quân nhân QLVNCH, xữ dụng những tín niệm nêu trên dễ gây ngộ nhận đây là lời kêu gọi của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.
Chúng tôi cũng phản đối Ông Nguyễn Mậu Trinh, thành viên nòng cốt lãnh đạo của tổ chức nói trên, lạm dụng chức năng cố vấn Hội Cao Niên vùng thủ đô, điều khiển Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng trao toàn quyền xữ dụng Phòng Họp chính thức của Hội Cao Niên cho Ông Hồ Văn Sinh xữ dụng vào hai ngày thứ sáu 25/10/2019 và thứ bảy 26/10/2019 kể từ 1 giờ trưa, nhưng không thông báo, không thông qua bàn bạc chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Điều Hành Hội Cao Niên.


Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh
Phòng Họp Hội Cao Niên không phải là tài sản riêng của Ông Nguyễn Mậu Trinh và cũng không thuộc thẩm quyền cá nhân Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Đặng quyết định.
Làm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày 25 tháng 09, 2019
Ủy Ban Đấu Tranh vì Công Chính Đại Diện
Nguyễn Vân