Bãi Tư Chính, đối sách và Hội nghị TƯ 11 của Đảng –BBC News Tiếng Việt
Tác giả : BBC News Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-10-11