Lo vỡ động mạch, Nguyễn Phú Trọng ngừng đi Mỹ - Bỏ lại Biển Đông, Tổng Bí thư mải đốt lò
Tác giả : Lê Trung Khoa Nguồn: Thoibao.de - Youtube Ngày đăng: 2019-10-17