CTM # 67 | TÓM TẮT PHIÊN ĐIỀU TRẦN 1 - SCHIFF KHÔNG KHAI THÁC ĐƯỢC GÌ THÊM!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2019-11-16
CTM # 69 | ĐIỀU TRẦN 2 - SCHIFF MỞ "CHỢ CHỒM HỔM" CHO YOVANOVITCH NÓI XẤU TRUMP!