Thông Báo của "ranh con" Xú Khí Vẹm (Joseph Pham)

Trong thông báo trên, tên ranh con Joseph Phạm có nhắc đến uy danh của tổng thống Ngô Đình Diệm nhưng vì nó dơ dáy không xứng đáng thốt lên tên của vị tổng thống thanh liêm yêu nước này nên chúng tôi phäi cất tên người ra khỏi thông báo để danh người khỏi bị ô uế bởi miệng lưỡi hôi hám của hắn ! Đồng thòi tên trang mạng của hắn không xứng đáng với chữ CHÍNH KHÍ nên chúng tôi phải thay thế bằng chữ XÚ KHÍ VẸM

JB Trường Sơn