TNS Ngô Thanh Hải thông báo kế hoạch treo cờ máu của VC đã bị hủy bỏ.
Author: Đặng Hoàng Sơn Source: Youtube Posted on: 2018-05-02

Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall, ngày 28/04/2018.