LM Nguyễn Văn Khải nói gì về ngày 30 tháng 4 mà nhiều người VNCH gọi là "giải phóng"
Source: Vẹm TV News - Youtube Posted on: 2018-05-03