Tình trạng kinh hoàng ở Bergamo: Nhà xác hết chỗ, quan tài quàn trong nhà thờ. Tường trình của ĐGM
Tác giả : VietcatholicNews Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-03-20