5 LÝ DO CHỨNG MINH ĐẢNG VIỆT TÂN ĐỖ HOÀNG ĐIỀM ĐÃ NHỜ ÔNG CHÁNH ÁN XIN ĐIỀU ĐÌNH VỚI ÔNG NGUYỄN THANH TÚ