Bà NIKKI HALEY, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ phát động phong trào chống Trung Cộng…
Tác giả : Nikki Haley Nguồn: Stop Communist China Ngày đăng: 202220-04-28
Thank you for signing our petition to Congress telling them it’s time to take action on China.
Cảm ơn bạn đã ký Thỉnh Nguyện Thư của chúng tôi để nói với Quốc Hội rằng đã đến lúc phải hành động đối với Trung Quốc.
Congress needs to act now, that’s why we’re delivering members this important message today that it's time to:
Quốc Hội cần phải hành động ngay bây giờ, đây là lý do tại sao chúng ta gởi đến các nghị viên thông điệp quan trọng này ngày hôm nay rằng đã đến lúc:
Investigate the Communist Chinese government’s role in covering up the initial COVID-19 outbreak.
Điều tra vai trò của chính phủ Cộng sản Trung Quốc trong việc che đậy sự bùng phát COVID-19 từ ban đầu.
End China's stranglehold on critically-important supplies. Bring manufacturing of medical equipment and pharmaceuticals back to America.
Chấm dứt sự siết bóp của Trung Quốc đối với các nguồn tiếp tế quan trọng. Đem các cơ xưởng sản xuất y dược phẩm trở lại Mỹ.
Make China pay the UN and other international organizations’ like the second largest economy in the world should -- no more being treated like a poor "developing country."
Buộc Trung Quốc chi phí cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, giống như là một quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới - không thể còn được đối đải như một "nước nghèo đang phát triển".
Support Taiwan. Push back against Communist China’s bullying and allow Taiwan to join the World Health Organization (WHO).
Hỗ trợ Đài Loan. Đẩy lùi chống lại sự bắt nạt của Trung Cộng, và cho phép Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Require American colleges and universities to disclose all Chinese Communist government funding of professors and researchers.
Yêu cầu các trường cao đẳng và đại học Mỹ phải khai báo tất cả sự tài trợ của chính phủ Cộng sản Trung Quốc cho các giáo sư và nhà nghiên cứu.
Please share the petition with your friends, family and email lists.
**Xin chia sẻ thỉnh nguyện thư"với bạn hữu, thân nhân và các địa chỉ email mà bạn có. Nhấn link này
Together we can build a movement and get Congress to act.
Chúng ta có thể cùng xây dựng một phong trào và thúc dục Quốc Hội phải hành động. Cám ơn bạn đã cùng tham dự.
Again, thank you for being a part of the team! My very best,
Nikki Haley
-----------
Lời Ban Biên Tập Ba Cây Trúc :

Đây là Thỉnh Nguyện thư lên Quốc Hội Hoa Kỳ nên chúng tôi nghĩ rằng chỉ có những chữ ký của công dân Hoa Kỳ mới có hiệu lực để thúc ép Quốc Hội thực hiện ý nguyện của người dân. Hơn nữa trong phần địa chỉ có đòi hỏi Zip Code ở Mỹ nên những người ở các nước khác có thể không hợp lệ. Tuy nhiên mọi người ở ngoài nước Mỹ đều hoan ngênh thỉnh nguyện thư này và hoan hô tinh thần chống bọn quỷ sứ Tàu Cọng của dân Mỹ..
Mục tiêu mong đạt được là 200.000 chữ ký. Vào thời điểm bài này được phổ biến thì con số ký vào thỉnh nguyện thư đã lên đến 165,975 người, kết quả rất khả quan và đang tăng lên vùn vụt.
BBT/BCT