Ông Joe Biden - Dân Chủ và Kỳ thị chủng tộc - tự cho Mình là Vua dân Da Đen ! Bị chưởi !
Nguồn: Viet Tu Do Channel - Yơutube Ngày đăng: 2020-06-05
Racist Democrat Joe Biden thinks he is the 'King of Black People'