Trả lời cho những người binh vực cho Đảng Con Lừa Mỹ
Tác giả : Huy Đức Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-08