Bài diễn văn của TT Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma (tiếp theo phần 1) 

Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-24
Phần 2 : TT Trump tuyên bố đảng Dân Chủ gây loạn Seattle thì nay phải tự giải quyết lấy!


----------