HOUSTON NHẬT KÝ 25/6/2020
Hoa Kỳ và đồng minh EU, đồng ý chiến lược đối phó với Bắc Kinh
Nguồn: Trần Nhật {hong Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-06-26

Phần 1

Phần 2----------