June 30 - Đảng con lừa DC muốn làm cách mạng CNXH tại Mỹ
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-06-30----------