Nghĩa khí như TT Trump, không vì kiếm phiếu mà quay lưng với cảnh sát
Tác giả : DTV Thuyết Minh Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-15
----------