Tiệm vàng của người gốc Việt làm chủ ở Long Beach bị người biểu tình, hôi của, đập phá lấy sạch
Tác giả : PhoBolsaTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-07-28


Đảng Dân Chủ đang quỳ vinh danh bọn ăn cướp
----------