BÌNH LUẬN THỜI SỰ : Mỹ tiến, Nga  Tàu Lùi, IS tiêu thì VGCS chạy đâu?