TT TRUMP "ĐÈ BẸP" JOE BIDEN VỀ THỐNG KÊ SAU ĐẠI HỘI!
Nguồn: Tran MaicoUSA - Youtube Ngày đăng: 2020-09-02
----------