Sep4, 20 _Mụ Nancy Pelosi tráo trở nói bị "set up" vụ làm tóc - cái kết : Dân chúng kéo đến nhà mụ QUẬY
Nguồn: Hasuko News Network - Youtube Ngày đăng: 2020-09-04
----------