Người Việt Houston tập hợp ủng hộ TT Trump, bị chủ đất kiêm dân biểu gốc Việt cấm, thành lớn chuyện
Nguồn: PhoBolsaTV - Youtube Ngày đăng: 2020-09-07
----------