TT Trump vạch mặt Joe Biden chính là con rối của những kẻ Mác-xít và CNXH!
Nguồn: DTV Thuyết Minh - Youtube Ngày đăng: 2020-09-12
----------