Đây, hãy nghe trí thức VNCH viết về TT Trump, đến dân Mỹ xem xong cũng phải ngả mũ bái phục!
Tác giả: Gs Vũ Quý Kỳ Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-09-13
----------