Đã có ứng viên thay thế bà Ginsburg
Người chuyễn bài : Việt For Trump Ngày đăng: 2020-09-24


----------