Thông tin về Bà Thẩm phán Amy Coney Barrett - Đảng DC thề sẽ CHỐNG việc bổ nhiệm đến cùng
Nguồn: Hasuko News Network Ngày đăng: 2020-09-27
----------