Diễn từ thật đẹp của Tổng thống Trump đề cử Thẩm phán Công Giáo Amy Barrett vào Tối Cao Pháp Viện
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-09-29
----------