Thủ đoạn của Staline
Tác giả : ngockhoi hoang Ngày đăng: 2020-11-05
Đảng Dân Chủ áp dụng thủ đoạn của Staline từng nói,"It doesn't matter WHO votes. It only matters WHO counts the votes." (tạm dịch : Cử tri bỏ phiếu không quan trọng. Chỉ người đếm phiếu mới quan trọng)
***
Cựu Phó tổng thống Joe Biden đã phát biểu : "secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the president obama's administration, before this, we have put together I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of american politics." (Tạm dịch : thứ đến, chúng ta đang ở trong một tình huống ở đó chúng ta từng cùng nhau lập nên - các bạn đã làm điều đó cho chính quyền của chúng tôi, chính quyền của Tổng thống Obama, trước điều này, theo tôi nghĩ thì chúng ta đã cùng nhau lập nên một tổ chức gian lận cử tri rộng rãi và bao trùm nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”.)


----------