Nov|05|AM __ Khi nào kết quả bầu cử được công bố. Philadelphia gian lận. Detroit đếm phiếu hỗn loạn.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-05
----------