Nov|09|AM __Phiếu bầu cho Joe Bảy Đần vi phạm nghiêm trọng luật bầu cử.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-09
----------