Nov|10|AM __Bầu cử Ma kỷ lục tại Mỹ: 150k phiếu đếm trong 5 giây.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-10
----------