Nov|11|AM __Michigan - Hơn 10k người qua đời đã bỏ phiếu. Pennsylvania- Phát hiện 25k phiếu gian lận.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-11
 
► Link website kiểm tra lá phiếu bầu cử, quý vị bấm vào xin chọn tiểu bang đang sinh sống:
https://www.nass.org/can-I-vote/voter-registration-status
► Link website giúp đỡ tài chính:
DonaldJTrump.com
Winred.com
Mọi giúp đỡ gởi check hay Money order qua thư xin quý vị vui lòng gởi về địa chỉ dưới đây. Trước khi gởi xin viết kèm theo trên một tờ giấy ghi tên họ, địa chỉ nhà, email, việc làm, tên chổ làm việc.
To contribute by mail, please send a personal check made payable to the “Trump Make America Great Again Committee“ to:
Trump Make America Great Again Committee
310 First St SE
Washington, D.C. 20003
Please provide your full name, mailing address, email address, occupation, and employer with your mailed contribution.
► Link website ký thỉnh nguyện thư:
Xin quý vị ký cái dưới đây trước vì rất quan trọng.
Sonia Ohlala Team Support
----------