TT Donald Trump đã sắn tay áo, quyết chiến đấu đến cùng bảo vệ sự liêm chính của cuộc Bầu Cử Mỹ
Nguồn: DTV Channel - Youtube Ngày đăng: 2020-11-13
----------