Nov|14|AM __Đằng sau hệ thống kiểm phiếu Domi.nion là một đám Demonrats So.ros, Clin.ton, Oba.ma
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-11-14
----------