23DEC20: TT TRUMP PHÁ ÂM MƯU GÀI BẪY ÔNG TRONG DỰ LUẬT QUỐC PHÒNG 2021 !
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-12-23
----------