Thơ Họa cùng Nhất Hùng
Tác giả : Khánh Giao Nguồn: Diễn Đàn PSXH/ Googlegroups Ngày đăng: 2020-12-26

 
MUỐN ĐÈ BẸP THIÊN HẠ SAO !

Vũ trụ chuyển lưu không rối bời
Trần gian đau khổ mãi không ngơi
Thiên tai là chất luôn xoay trở
Dịch bệnh ấy Tàu tạo tả tơi
Cùng sống cùng chung một thế giới
Cùng thương cùng đỡ dưới bầu trời
Cớ sao lại muốn đè thiên hạ
Cộng sản Tàu kia chẳng phải người


Khánh Giao
----------