TT Trump phải hành động quyết đoán vì đường lùi đã không còn
Nguồn: Luận Đàm Thế Sự - Youtube Ngày đăng: 2021-01-05
----------