Jan.04 __ DAY 1 - Diễn hành ủng hộ TT.Trump tại Washington, DC. Thời khắc lịch sử Hoa Kỳ.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-05

----------
LIVE tình hình tại Toà Bạch Ốc trước ngày diễn hành 6/1

----------