Jan.07 __ Chuyển ngữ thông điệp TT.Trump gởi đến những người ủng hộ ngài và việc chuyển giao quyền lực.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-01-08
----------