TT Trump cảnh cáo tu chính án 25 là hoạ lớn cho Joe Biden
Tác giả :Sonia Ohlala Nguồn Youtube Ngày đăng: 2021-01-14
----------